Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ/ΚΑΡΤ (ΟΜΑΕ)!

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου, ο υφυπουργός Αθλητισμού Ι. Ιωαννίδης, υπέγραψε την "ειδική" αναγνώριση της Ομοσπονδίας Αγωνιστικού Αυτοκινήτου/ Καρτ, με τον τίτλο ΟΜΑΕ και με 24 αθλητικά σωματεία- μέλη. Την Τρίτη 2/4 , συνεδριάζει η ΕΘΕΠΑ της ΟΜΑΕ και εντός της εβδομάδος αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με την υπογραφή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την έναρξη των αγώνων. Το πλήρες κείμενο της απόφασης της "ειδικής" αναγνώρισης της ομοσπονδίας παρατίθεται στην συνέχεια (διευκρινίζουμε ότι το "ειδική αναγνώριση" αφορά την ιδιαιτερότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, για τον οποίον δεν έχει πρόβλεψη- προς το παρόν- ο ισχύων αθλητικός νόμος. Επίσης παρατηρούμε, ότι "εξαφανίστηκε" η ΕΛΟΑΑΜ, της οποίας τα -ελάχιστα- σωματεία προφανώς ενσωματώθηκαν στην ΟΜΑΕ).Μαρούσι 29/ 03 / 2013
Aρ.πρωτ.: 7270

ΘΕΜΑ : Παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στην Οµοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισµού Ελλάδος - Ο.Μ.Α.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 52 “Σύσταση Γενικών Γραµµατειών” του κώδικα νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/05 (ΦΕΚ 98/Α΄).

β) Το Π.Δ. 85 /21-06-2012(ΦΕΚ141΄/Α)«΄Ιδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.».

γ) Το Π.Δ.86/21-06-2012(ΦΕΚ141΄/Α) «Διορισµός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ) Του άρθρου 28 του Ν.2725/99 «Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τις παρ. 4 και 5 που ενοποιήθηκαν του άρθρου 73 του Ν. 3057/2002 και η παρ. 6 αναριθµήθηκε σε παρ. 5 µε το άρθρο 74 παρ.6 του Ν.3057/2002 «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.2725/1999, Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και άλλες διατάξεις».

ε) Της παρ. 8 του άρθρου134 του Ν.2725/99 «Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Την υπ΄ αριθµ. 76056/H/2012 (ΦΕΚ2091/Β) απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού Ιωάννη Ιωαννίδη

3. Την αίτηση µε αριθµ.πρωτ. 1146/2.12.2009 του γραφείου του Γ.Γ.Α. της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ (ΕΛ.Ο.Α.Α.Μ) και την αίτηση µε αριθµ. πρωτ. 6099/14.03.2012 της Κ.Υ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.), που υποβλήθηκαν στη Γ.Γ.Α. µε τα συνηµµένα σε αυτές δικαιολογητικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγείται ειδική αθλητική αναγνώριση στην Οµοσπονδία µε την επωνυµία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - Ο.Μ.Α.Ε.», µε έδρα την Αθήνα Αττικής και µε αριθµό µητρώου ΦΡ51 για τα αθλήµατα του ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΦΟΡΜΟΥΛΑ – ΚΑΡΤ) και µε ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΦΒ90),

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΑΣ ΚΑΡΤ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ (ΦΚ66),

3. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (ΦΕ59),

4. ΦΙΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ (ΟΥ35),

5. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΥ01),

6. ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΦΜ17),

7. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΟΦΑΑ (ΦΜ18),

8. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ (ΦΜ21),

9. ΛΕΣΧΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΦΜ19),

10. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α.Λ.Μ.Α. (ΦΞ45),

11. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΜ22),

12. ΛΕΣΧΗ ΝΤΡΑΓΚΣΤΕΡ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΦΨ22),

13. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΦΜ35),

14. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΦΜ34),

15. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΤ (ΦΜ23),

16. ΥΠΕΡΙΩΝ (ΦΜ27),

17. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΦΜ26),

18. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΦΜ50),

19. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΦΠ35),

20. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΦΡ43),

21. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΦΡ44),

22. ΦΙΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ (ΦΡ45),

23. ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΦΡ46),

24. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (ΦΡ47)

Η εποπτεία της Οµοσπονδίας ανατίθεται στο Τµήµα Λοιπών Αθληµάτων της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισµού της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου